Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

ul. Centralna 93, 44-323 Połomia

 

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://opsmszana.pl/bip/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mirela Ledwoń, adres poczty elektronicznej psmszana@ak.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324720042. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, 44-323 Połomia, ul. Centralna 93

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie mieści się na I piętrze budynku tzw. „starej szkoły”. Jest to budynek wielofunkcyjny, zabytkowy. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio od strony parkingu. Na parkingu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem jest sześć schodów z poręczą, podjazd - platforma dla wózków inwalidzkich, umożliwiająca dostęp do parteru budynku. Przy platformie znajduje się dzwonek dający możliwość przywołania pomocy w razie trudności w skorzystaniu z platformy. Drzwi wejściowe wyposażone są w samozamykacz. Za drzwiami wejściowymi znajduje się korytarz, na końcu korytarza dwa krzesła. W korytarzu jest troje drzwi (jedne drzwi na prawo od wejścia, jedne na lewo i jedne na wprost) umożliwiających wejście do pomieszczeń niezwiązanych z OPS. Korytarz na parterze jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową i dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Na piętro budynku prowadzi 21 schodów z poręczami. Za schodami (na I piętrze) znajduje się korytarz z dostępem do poszczególnych pokoi OPS, toalety dostępnej dla osób przychodzących z zewnątrz, stolik i krzesła, a także urządzenie służące do dezynfekcji rąk. Brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Piętro budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku inwalidzkim ze względu na konieczność pokonania 21 schodów. Z uwagi na skomplikowaną architekturę oraz zabytkowy charakter budynku nie ma możliwości zamontowania windy ani podjazdu lub platform schodowych na I piętro budynku.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ze względu na brak technicznych możliwości zamontowania w budynku platform schodowych i windy na I piętro budynku, osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb, zostanie zapewniony dostęp alternatywny - osoba niepełnosprawna lub z niepełnosprawnością może poprzez dzwonek umieszczony na zewnątrz budynku przy platformie dla osób niepełnosprawnych przywołać pomoc i skontaktować się z pracownikami OPS.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie - Świetlica Środowiskowa w Połomi, 44-323 Połomia, ul. Szkolna 17

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie - Świetlicy Środowiskowej w Połomi mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Połomi. Jest to budynek wielofunkcyjny. Oprócz Świetlicy Środowiskowej znajduje się w nim Gminna Biblioteka filia nr 1 oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Prowadzi do niego jedno ogólnodostępne wejście, znajdujące się z tyłu budynku. Dostępne jest z poziomu gruntu. Drzwi wyposażone są w samozamykacz. Z przodu budynku znajduje się parking, na którym wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się 7 schodów z poręczą, prowadzących w dół. Za schodami, po prawej stronie znajdują się drzwi wejściowe do placówki, a także urządzenie służące do dezynfekcji rąk.

Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku inwalidzkim ze względu na konieczność pokonania schodów.

Nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli.

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące wyrażające wolę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego prosimy zgłosić z minimum trzydniowym wyprzedzeniem w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 32 47 200 42 e-mail: psmszana@ak.net.pl

Informacje

Liczba wyświetleń: 200
Utworzono dnia: 29.10.2021

Historia publikacji

  • 18.11.2021 09:52, Mariola Wolny
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 29.10.2021 10:17, Administrator
    Dodanie strony: Deklaracja dostępności