Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://opsmszana.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ta strona zastąpiła nieaktualną stronę  http://ops.mszana.ug.gov.pl/

  • Data publikacji strony starej: 2012-06-07
  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • nie wszystkie obrazy są opatrzone tekstem alternatywnym,
  • zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • strona nie ostrzega przed otwarciem nowego okna w przeglądarce,
  • łącza do pobrania nie zawierają informacji o ich rozmiarze i formacie dokumentu,
  • dokumenty do pobrania są w większości odczytywane przez programy wspomagające, ale mogą sprawiać problemy w nawigacji, ponieważ nie wszystkie są poprawnie oznakowane. Część dokumentów jest opublikowana w formie niedostępnych plików pdf (skanów),
  • nie wszystkie tabele danych mają poprawnie zdefiniowane nagłówki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mirela Ledwoń, adres poczty elektronicznej psmszana@ak.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324720042. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, 44-323 Połomia, ul. Centralna 93

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie mieści się na I piętrze budynku tzw. „starej szkoły”. Jest to budynek wielofunkcyjny, zabytkowy. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio od strony parkingu. Na tym placu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem jest sześć schodów z poręczą, podjazd - platforma dla wózków inwalidzkich, umożliwiająca dostęp do parteru budynku. Drzwi wejściowe wyposażone są w samozamykacz. Za drzwiami wejściowymi znajduje się korytarz, na końcu korytarza dwa krzesła. W korytarzu jest troje drzwi (jedne drzwi na prawo od wejścia, jedne na lewo i jedne na wprost) umożliwiających wejście do pomieszczeń niezwiązanych z OPS. Korytarz na parterze jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową i dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Na prawo od wejścia do budynku, na ścianie przed drzwiami wewnętrznymi na wysokości 110 cm znajduje się dzwonek służący przywołaniu pracownika OPS. Dzwonek jest przytwierdzony do tablicy, na której znajduje się wypukły piktogram dzwonka oraz napis w języku brajla „Dzwonek”. Na piętro budynku prowadzi 21 schodów z poręczą. Za schodami (na I piętrze) znajduje się korytarz z dostępem do poszczególnych pomieszczeń OPS z których pierwsze drzwi na lewo to dział Pomocy Społecznej w którym pracują pracownicy socjalni i asystent rodziny, drugie drzwi na lewo dział świadczeń rodzinnych i dział księgowości, pierwsze drzwi na prawo biuro Kierownika OPS
i pokój w którym odbywają się porady psychologiczne, drugie drzwi na prawo toalety ogólnodostępne. Na wprost schodów są drzwi, gdzie jest toaleta dla personelu oraz składzik gospodarczy. Brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na korytarzu znajduje się stolik i krzesła, a także urządzenie służące do dezynfekcji rąk. Piętro budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku inwalidzkim ze względu na schody. Z uwagi na skomplikowaną architekturę oraz zabytkowy charakter budynku nie ma możliwości zamontowania windy ani podjazdu lub platform schodowych na piętro budynku.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku oznaczenie dla osób niewidomych i słabowidzących jest tylko na tablicy z dzwonkiem służącym przywołaniu pracownika OPS.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ze względu na brak technicznych możliwości zamontowania w budynku platform schodowych i windy na piętro budynku, osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb. Zapewniony jest dostęp alternatywny - osoba niepełnosprawna lub z niepełnosprawnością może poprzez dzwonek umieszczony na parterze budynku przywołać pracownika OPS. Ponadto pracownicy socjalni udzielają pomocy w terenie i w razie konieczności przyjadą do miejsca zamieszkania osób z niepełnosprawnością.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie - Świetlica Środowiskowa w Połomi, 44-323 Połomia, ul. Szkolna 17

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie - Świetlicy Środowiskowej w Połomi mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Połomi. Jest to budynek wielofunkcyjny. Oprócz Świetlicy Środowiskowej znajduje się w nim Gminna Biblioteka filia nr 1 oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Prowadzi do niego jedno ogólnodostępne wejście, znajdujące się z tyłu budynku. Dostępne jest z poziomu gruntu. Drzwi wyposażone są w samozamykacz. Z przodu budynku znajduje się parking, na którym wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku na ścianie po prawej stronie znajdują się trzy dzwonki, z których trzeci służy przywołaniu pracownika Świetlicy Środowiskowej. Za drzwiami wejściowymi znajduje się 7 schodów z poręczą, prowadzących w dół. Za schodami, po prawej stronie znajdują się drzwi wejściowe do placówki, a także urządzenie służące do dezynfekcji rąk.

Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku inwalidzkim ze względu na konieczność pokonania schodów.

Nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące wyrażające wolę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego prosimy zgłosić z minimum trzydniowym wyprzedzeniem w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 32 47 200 42 e-mail: poczta@opsmszana.pl 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny