Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - Becikowe

 

Komu przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka?

Jednorazowa zapomoga przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka.

 

Kiedy przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu rodzenia się dziecka ?

Jednorazowa zapomoga przysługuje jeżeli:

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł;
 • kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

 

Jak ustalany jest dochód?

Do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka obowiązują te same zasady i dokumenty co do ustalania dochodu rodziny do zasiłku rodzinnego.

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada danego roku do 31 października następnego roku, na podstawie dochodu z tzw. roku bazowego tj. z roku poprzedzającego okres zasiłkowy (w okresie zasiłkowym 2021/2022  rok bazowy to rok 2020), przy uwzględnieniu utraty i uzyskania dochodu w roku bazowym i po roku bazowym.

W związku z powyższym do wniosku o jednorazową zapomogę należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu przez wszystkich członków rodziny.

 

W jakiej wysokości przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka?

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

 

Do kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ?

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 

Komu nie przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka?

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  - rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  - ojciec dziecka jest nieznany,
  - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  - nsąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  - dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

§ Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023, poz. 390 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  (Dz.U. z 2023 poz. 1340).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2021 poz. 1481).

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny